KHUNG PHÁP LÝ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

# Căn cứ File đính kèm Ghi chú
1 Chuyển giao công nghệ
1.1 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 LuatCGCNNam2017.pdf Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017
1.2 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. NghiDinh76.pdf Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
1.3 Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư. 03.2016 BKHCN.pdf Quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.
1.4 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy chế Quản lý Chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định. QD 17.pdf Quy chế Quản lý Chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định
1.5 Thông tư số 02/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018. TT-02-BKHCN.PDF Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ
1.6 Thông tư số 169/2016/TT-BTC VanBanGoc_169_2016_TT-BTC.pdf